Energiegebruik en buffering

Als basis voor gebiedsontwikkeling

Een veranderend klimaat en de daaraan gekoppelde klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat wij als maatschappij midden in een energietransitie zitten. Het energiesysteem zoals wij dat tot op heden kennen is volop in beweging: het systeem wordt in hoog tempo duurzamer en tegelijkertijd complexer en minder voorspelbaar. Om de leveringszekerheid veilig te stellen en te voorkomen dat de energietransitie stokt moet er snel veel meer flexibiliteit in het systeem worden aangebracht.

Wij kijken naar het samenspel tussen gebouw en functie, materialen en grondstoffen en gebruik en beleving om een circulaire en duurzame samenleving te ontwikkelen.

Grip op de toekomst

Wij bieden gebieden en gebruikers grip op de toekomst, en handelingsperspectieven voor de uitdagende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw. Onze aanpak is gestoeld op ervaringen binnen projecten welke elk een deel van de opgave bevatten zoals planologie, architectuur en engineering. Door deze afzonderlijke ervaringen te verbinden ontstaan er oplossingen voor een gebiedsgerichte aanpak.  Zowel op het schaalniveau van de buurt als van gemeente of regio. Dat doen wij samen met overheden, marktpartijen, maatschappelijke partners en inwoners.

Zowel binnenstedelijk als in het buitengebied zien wij nieuwe landschappen ontstaan. Door op systeemniveau te kijken naar het samenspel tussen gebouwen en functies, materialen en grondstoffen, gebruik en beleving dragen wij bij aan de ontwikkeling van een circulaire en duurzame samenleving.

Onze uitgangspunten voor de ontwikkeling van een energielandschap

Een energielandschap biedt ruimte voor opwek, opslag en gebruik van verschillende vormen van energie, (elektriciteit of warmte) en energiedragers (biomassa en groene gassen).

Wij zien energielandschappen als een belangrijke schakel in het energiesysteem van de toekomst. Landschappen leveren energie aan steden of vervullen een rol in het managen van energiestromen.

Een energielandschap kan dan ook worden beschouwd als een energie-HUB.

Een plek waar energie wordt vertraagd en verdeeld over tijd en locatie om zo op het juiste moment de juiste vorm van energie op de juiste plek te kunnen leveren. Energiehubs zijn er in grote technische verscheidenheid, in verschillende schaalgrootte en op verschillende locaties.

Een structurele verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

In 2030 wordt er geen energie meer uit kolen gewonnen, en wordt er 84 TWh aan zonne- en windenergie opgewekt.

Grootschalige elektrificatie in met name verkeer en industrie.

Volgens het Klimaatakkoord worden in 2030 alleen nog emissieloze personenauto’s verkocht. Dat leidt tot een wagenpark van 2 miljoen elektrische auto’s, waarvoor jaarlijks 7,1 TWh aan energie nodig is en 1,8 miljoen laadpunten.

Aardgasvrij wonen en werken

Voor het verwarmen van de gebouwde omgeving moet Nederland in hoog tempo omschakelen van aardgas naar alternatieve warmtebronnen.

Van centrale energieopwekking naar decentraal

Het elektriciteitssysteem verandert van een centraal model met centrales die produceren waar op dat moment vraag naar is naar een systeem met talloze decentrale bronnen.

Opslag en conversie als (tijdelijke) oplossing voor netcongestie.

Congestie is een urgent probleem, met name in Noord-Nederland, waar het net geen capaciteit meer heeft voor het aansluiten van nieuwe zonne- en windenergie.

Redeneren vanuit het ondernemers standpunt. 

Wij zoeken meerwaarde in de onderlinge uitwisseling van materialen, grondstoffen, mensen en energie. Zo ontstaan nieuwe verdienmodellen en robuuste netwerken waar efficiënt wordt omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen en waar verspilling tot een minimum wordt beperkt én die rendabel zijn.

Lokale materialenstroom

Materialen en reststoffen worden zoveel als mogelijk lokaal aangetrokken en verwerkt. Een restproduct van de een wordt beschouwd als een grondstof voor de ander.

Een energielandschap is een levend organisme

Een energielandschap moet grotendeels zelfvoorzienend zijn en en waarde creëren voor de directe omgeving. Waarde wordt geleverd door energielandschappen in regionaal verband in relatie tot elkaar te beschouwen. Een energielandschap is een onmisbare schakel in de keten tussen landelijk gebied, bedrijventerreinen en stedelijke wijken.

Hoe kunnen wij helpen?

Wij begeleiden de ontwikkeling van energielandschappen door afstemming tussen ondernemers, initiatiefnemers en in relatie tot haar omgeving met een realistisch groeipad en ruimte voor nieuwe technieken en concepten.

NEEM CONTACT OP