Advies bouwfysica

Het is plezierig leven of werken in een ruimte waar dat bouwfysisch in balans is. Bouwfysica, houdt zich bezig met de natuurkundige aspecten van een gebouw: akoestiek, daglichttoetreding, warmte, vocht en het thermisch gedrag van gebouwen. Wij dragen graag mee aan alle aspecten die van invloed zijn op de behaaglijkheid van uw leef en werkomgeving.

ONDERZOEK EN ADVISEREN

We nemen deze bouwfysische aspecten mee in het ontwerp proces en bij uitwerking van uw gebouw. We letten daarbij op de invloeden die natuurkundige aspecten (kunnen) hebben. Onze bouwfysische adviezen baseren we op geavanceerde berekeningen, laboratoriummetingen en op de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ook beschikken we over geavanceerde simulatietechnieken. Daarmee kunnen we al in het ontwerpstadium van het gebouw het thermische gedrag, de daglichttoetreding en de bouwfysische kwaliteit voorspellen én verbeteren.

TOEPASSEN EN RELEVANTIE

Tijdens de uitwerking van het ontwerp worden de bouwkundige details afgestemd op thermische, hygrische, akoestische en brand technische aspecten. Tijdens de realisatiefase kunnen we het bouwteam ondersteunen met adviezen, controles en metingen in de praktijk. De juiste maatregelingen zorgen ervoor dat u een plaats ervaart waarin het fijn is om te werken en wonen. Bij het nalaten van aandacht op dit vlak komen kunnen er tekortkomingen ontstaan, zoals u misschien ooit ervaren heeft in gehorige hotels, warme kantoren, te droge woningen.

VENTILATIE ADVIES

Door uw woning goed te isoleren, heeft u veel minder stookkosten en helpt u het milieu. Om het zuurstof gehalte en stikstofhalte op peil te houden is het van belang dat het verse lucht toegevoegd wordt. Daarnaast is het in een huis is het wel zaak continu te ventileren, anders krijgt u teveel of te weinig vocht in huis. De keuze in ventilatie systeem speelt een belangrijke rol in de behaaglijkheid en de vaste lasten van een gebouw.

DAGLICHT ADVIES

In het Bouwbesluit, het Programma van Eisen Frisse Scholen en BREEAM-NL (HEA1) worden voor enkele gebruiksfuncties eisen gesteld aan de daglichttoetreding van verblijfsruimten. Naast de controle of aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, kunnen wij u ook voorzien van advies van aanvullende maatregelen om een hoogwaardiger daglichttoetreding te verwezenlijken rekening houdend met oververhitting en warmte verlies.

THERMISCHE ISOLATIE

Door een gebouw goed te (na-) isoleren kan flink op de energierekening worden bespaard. Vanuit het Bouwbesluit worden voor nieuwe gebouwen eisen gesteld aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Wij adviseren op basis van de BENG-berekening  welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen noodzakelijk zijn om deze eis te halen en welke daarbij het meest kosten efficiënte maatregel is. Bij het verhogen van de isolatie waarde is het van belang de maatregels op juiste plaats toe te passen. (trias energetica – homogene isolatie)

GELUIDSMETINGEN

Voor de oplevering van een bouwwerk of naar aanleiding van geluidklachten kunnen geluidmetingen uitgevoerd worden (lucht- en contactgeluid, galm en installatiegeluid). Daarnaast kunnen de geluidsmetingen berekeningen gemaakt worden voor herbestemmingslocaties

ADVISERING INSTALLATIE GELUID

Naast geluiden van buiten heeft de bebouwde omgeving ook hinder van geluid in het gebouw, te denken aan installatie onderdelen. Ook wensen we deze geluiden producerende onderdelen goed in het ontwerp te verwerken en bouwkundig te voorzien van maatregelingen en materialen om deze hinder te voorkomen. Wij zijn er van overtuigd dat onze integrale werkmethodiek waar geluid onderdeel van is daarbij extra voordeel oplevert.

BEZONNINGSSTUDIE EN SIMULATIE

Door middel van zonnestudies krijgt u inzicht in zon- en schaduwverloop voor nieuwbouw of verbouwing project. Een bezonningsstudie is ook erg geschikt om omwonenden rond een bouwplan te informeren over eventuele schaduwhinder. In een dergelijke studie kan er voor gekozen worden bestaande belendingen zoals bomen in het onderzoek mee te nemen om een compleet beeld te schetsen van de nieuwe schaduwval.