Bouwvergunning aanvragen

Een hoge mate van expertise verkregen voor jouw bouwvergunning

Bouwvergunning aanvragen

Het aanvragen van een bouwvergunning kan knap complex zijn door continu veranderende regels. Hoewel er pogingen worden gedaan vanuit de overheid om het eenvoudiger te maken, zoals de invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Waterwet blijft specialistische kennis en expertise noodzakelijk.

Heeft u een bouwvergunning nodig? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden ondersteuning op het complexe gebied van omgevingsrecht en vergunningen. Dankzij jarenlange ervaring met advisering en engineering van gebouwen hebben wij een hoge mate van expertise verkregen op dit gebied.

Wij toetsen uw gebouw aan de vigerende regelgeving zoals Bouwbesluit en de Wet Kwaliteitsborging en hebben deskundigheid in huis op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en bestuurlijk juridische vraagstukken.

Wij kunnen u snel van antwoorden voorzien en wijzen op eventuele obstakels en mogelijkheden doordat wij deze kennis in eigen huis hebben.

Wij bieden de volgende diensten en producten op het gebied van bouwvergunningen

  • Adviseren betreft wet en regelgeving

  • Verzorgen van de vergunningsaanvraag

  • Overleg met de bevoegde instanties

  • Voortgang bewaking van de aanvraag.

  • Vergunningen inventarisatie

  • Adviseren betreft de benodigde informatie voor een vergunningsaanvraag

  • Adviseren betreft wet en regelgeving

Bouwbesluittoetsing

Voor alle nieuwbouw- en verbouwplannen worden er in het bouwbesluit eisen gesteld. Hiervoor dient een bouwbesluitberekening gedaan worden welke onderdeel is van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

 

Wet kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) gaat over het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Dit wordt gedaan op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. In 2020 worden – vooruitlopend op de invoering van de Wkb in 2022 – proefprojecten met kwaliteitsborging gestart.