Bouwkostenraming

Bouwtrajecten zijn vaak lang, gecompliceerd en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken. Voor deze partijen is het handig om realistische en actuele bouwkostengegevens te krijgen. Nog te vaak wordt dit onderdeel lichtvaardig opgevat en meer bepaald door wensdenken dan door koel rekenwerk, omwille van de politieke haalbaarheid of door misplaatst optimisme.

Wij hebben de expertise om investeringsvoorstellen op te stellen die helder zijn gestructureerd, van samenvatting tot detail onderbouwing. Onze transparante kostenramingen zijn eenvoudig te interpreteren voor bestuurders en besluitvormers en kunnen prima ondersteunen op de beslismomenten die cruciaal zijn voor het verloop en de kosten van een project.

Initiatief en budgettering

Het is niet eenvoudig om bij het PvE een budget vast te stellen dat stand houdt gedurende het gehele bouwtraject. Daarom zijn we graag vanaf het eerste moment betrokken bij ontwikkelingen, zodat we een verantwoorde budgetbeheersing kunnen opzetten en projectrisico’s in een vroeg stadium kunnen onderkennen. Op basis van uw wensen of op programma van eisen kunnen wij de financiële kaders stellen voor mogelijke ontwikkelingen, waarbij sprake is van gedegen onderbouwing.

Raming op basis van kengetallen

Bij het gereed komen van het ontwerp/massastudie kan een eerste kostenraming gemaakt worden. Deze raming kan worden opgesteld op basis van kostenkengetallen reflecterend naar soortgelijke projecten. Aan de hand van specifiek geldende vormfactoren voor het project kan een gedegen raming worden opgesteld.

Directiebegroting

Een directiebegroting is een begroting die in de bouwvoorbereiding fase van een bouwproject wordt opgesteld. De begrotingsregels worden op werksoort gecodeerd overeenkomstig met het STABU-bestek. De begroting zelf wordt vergaand uitgesplitst naar gedetailleerde onderbouwde begrotingsregels. zogenaamde een MAMOS-begroting (Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming en Stelposten).De directiebegroting is eigenlijk de tegenhanger van de inschrijfbegroting van de aannemer voor een aanbesteding. Met de directiebegroting kan men de inschrijfbegroting van de aannemer controleren.